مرکز اصلی تزریق ژل و بوتاکس

اموزش تزریق ژل و بوتاکس

/gel-and-botox-injection-treining

اموزش تزریق ژل و بوتاکس و اخذ مدرک معتبر جهت شروع بکار در بیمارستانها .کلینیکها .مراکز درمانی و مطبها