کادر درمانی کلینیک لیزر آسمان

آشنایی با کادر درمانی کلینیک لیزر آسمان

مدیریت مدیریت داخلی منشی ها    اپراتور ها              و                   پرستاران

آقای دکتر رضا نیکو
آقای دکتر حسام مجدیان
خانم احمدیخانم ساغری خانم محمدی
خانم شیبانی
خانم ناصرییان
خانم جهان پور